بنام خدا


در تکاپو آخرین وبلاگ من هست که در اون گهگاهی قلم میزنم..

در گوشه و کنار فضای مجازی صفحه زیاد داشتم و رهایشان کرده ام ...

اما از "درتکاپو" رفتنم نمی آید!