فضای مجازی عرصه ای باز برای بیان افکار و مطالب افراد جامعه در هر سطحی هست. فضایی که شما را فارغ از هرگونه دسته بندی علمی، موضوعی، فرهنگی، اقتصادی و ... می پذیرد و در قالبهای گوناگون شما را به حضور در این وادی فرا می خواند.

به قول یکی از صاحب نظران، رسانه های جدید یک پیوست ایدئولوژیک دارند و آن پیوست ایدئولوژیک، لیبرال بودن محیط است. به عبارتی کاربران رسانه های جدید برای بیان هرآنچه می دانند و می خواهند مانعی بر سر راه خود نمی بینند. محیطی بدون کمترین قید و شرط و بدون در نظر گرفتن مصالح انسانی که با ساختارهای نو و به روز، سعی می کند مخاطبان خود را حفظ کند.

اما بدنه اجتماعی تا چه حد می تواند با این مقوله همراه شود؟ نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد بیش از 70 درصد مردم خواهان سانسور اینترنت و فیلترینگ موارد ساختار شکنانه هستند.

به عبارتی دیگر در کشورهای مدعی لیبرالیسم، حرف از سانسور فضای مجازی زده می شود و این سانسور ناشی از حاکم بودن اندیشه ی لیبرالیسم بر گرده فضای مجازی است. اعتراضی خاموش به یک مکتب پرطمطراق اما ناقص.