نهم دی ماه، روز حماسه...


دو بیت برای 9 دی:


نترسیم از سیاهی شب و غوغای شیطانی

کمر بستیم بر یاری مولای خراسانی


بکش تیغ یزیدی خودت را تا که بشناسی

سپاه فتنه افکن را در عاشورای ایرانی


منبع: درتکاپو