یک رباعی برای این روزهای گنبد ...


کرده وا در دل ناقابل ما جا گنبد

سایه ای نیست به روی سرم الّا گنبد


گاهِ سرما که زند برف به آبادی عشق

می شود عین دماوند مطلّا گنبد


یا علی