دوبیت برای اربعین ...

با همین حال بدم سوی تو برمی گردم
اربعین سینه زنان دور حرم می گردم

هر کسی رزق زیارت زکسی می گیرد
من دخیل حرم شاه نجف می بندم