به مناسبت تولد حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)

گر زند مرغ دلم بال و پری
گر زند باده به پیمانه سری

دست بر دامن خورشید برم
که رسد بر شب تارم سحری

از چه رو ضامن آهو شده ای؟
تو که خود از همه صیادتری!